Obchodní podmínky e-obchodu

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu (tedy distančním způsobem na dálku) provozovaném prodávajícím na internetové adrese www.svatojanske-proudy-kniha.cz.

Prodávajícím je OSVČ Vojtěch Pavelčík se sídlem Nad Šutkou 24, Praha 8, 182 00 (zároveň i adresa pro doručování prodávajícímu), ič: 717 204 56. Tel: 605 936 438, e-mail: info@svatojanske-proudy-kniha.cz (dále jen prodávající).

Zákazníkem e-shopu je kupující, kdy se vzhledem k platné zákonné úpravě rozlišuje kupující, který je spotřebitel (dále jen kupující) a dále osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. E-shop prodávajícího je určen a tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na případy prodeje zboží spotřebiteli.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze ujednat v kupní smlouvě, v takovém případě, takto učiněná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí objednávky prostřednictvím webového rozhraní e-shopu prodávajícím kupujícímu, které je zasláno prodávajícím elektronickou poštou na elektronickou (e-mailovou) adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativního charakteru, kdy prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, ustanovení občanského zákoníku v § 1732 odst. 2. se nepoužije.

Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že již kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření smlouvy nedojde.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

III. Kupní cena, dodací a platební podmínky

Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace ohledně zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Dále jsou zde uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pro případy doručování v České republice. Není-li uvedeno následně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech daní). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby dle volby kupujícího:

  • bankovním převodem předem na účet prodávajícího (kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy) č. 670100-2207285321/6210 (mBank ČR). Číslo účtu bude uvedeno i v potvrzení objednávky zasílané kupujícímu prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od prodávajícího také v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího.

Způsob doručení zboží je kupující povinen určit při objednání zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy zvolený kupujícím, pokud zvolený způsob dopravy není pro doručení objednaného zboží vhodný či tento způsob není podle podmínek stanovených dopravcem možný. Zboží je dodáváno prostřednictvím služeb PPL (PPL CZ s.r.o.), a dodávka se provádí pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a neuhradil-li kupní cenu, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dopravy namísto dodání ve skutečné výši a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží, v případě porušení obalu svědčící o možnosti poškození celé zásilky, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Kupující svým podpisem případně fyzickým převzetím zásilky stvrzuje, že zásilka zboží splňovala v době převzetí všechny podmínky a nebyla zjevně poškozená, kdy prodávající neodpovídá za vady zboží v pozdější reklamaci ohledně porušeného obalu.

IV. odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má dle zákonného ustanovení možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 od dne následujícím po dnu, kdy kupující obdrží (převezme) kompletní produkt.

Rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy musí kupující učinit v uvedené 14denní lhůtě od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu prodávajícího info@svatojanske-proudy-kniha.cz.

V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, pokud kupující neurčí jinak. Po zaslání zboží, bude kupujícímu vrácena zaplacená částka na účet, ze které platba původně odešla na účet prodejce. Kupující si nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kupujícím do 14 dnů od sdělení o odstoupení od smlouvy.

Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na úhradu takto vzniklé škody, a tedy snížené hodnoty zboží a započíst jej proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu za fakt, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se věc hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

  • odstranění vady
  • dodání nové věci, nebo součástí bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
  • přiměřenou slevu
  • odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud věc byla prodávána za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, kdy nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

VI. Ostatní ustanovení – ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a ukládání cookies

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodaní zboží kupujícímu, a to v rozsahu nutném pro doručení zásilky. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz, která je i příslušná k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti věcně příslušný živnostenský úřad. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VII. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě ujednáno odlišně.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Novinky o knize

Výlet k Vltavě do Svatojanských proudů

Přihlášení k odběru novinek o tom jak to s knížkou aktuálně vypadá...

Zásady ochrany osobních údajů.